ATZAVARA, com a Responsable del Tractament, l'informa que, segons el que es disposa al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, (RGPD) i a la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem la seva dades tal com reflectim a la present Política de Privacitat.

 

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què les recollim, què fem amb elles, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions en relació al tractament de les seves dades personals.

 

Aquesta Política s'aplica al tractament de les seves dades personals recollides per l'empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d'aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

 

 

CONTACTE

 

Denominació social: MONTSERRAT GODOY ESTRELLA

Nombre comercial: ATZAVARA

CIF: 39910361-W

Domicili: Carrer Carnisseries Velles número 5, CP 43201, Reus

e-mail: mungodoy@gmail.com